Get Adobe Flash player

Rectificatie voor iedereen (2) 

23 oktober1996

Gaarne wil terug komen op rectificatie nr. 1 van de Nivo van 16 okt. jl. pagina 11. Iemand reageerde op de boodschap van Maria aan Hille Kok (Nivo 9 okt.) Had deze persoon geen raad geweten met de inhoud van de boodschap over catastrofen die zullen komen dan had ik daar alle begrip voor gehad. Is dit een boodschap uit de hemel? Doet Maria wel eens zo? Is het geen zelfbedrog? Dat zijn vragen waar iedereen mee kan blijven zitten. Iedereen: ook een oude pastoor! Dikwijls wordt achteraf pas duidelijk of het een boodschap of waarschuwing uit de hemel is. Het laatste geheim van Fatima is ook nog steeds niet bekend gemaakt. Misschien ook vanwege hetgeen erin stond.

Het vervelende is dat de rectificatie zgn.voor iedereen geldt ten aanzien van het geloof en Maria’s plaats in de Openbaring, in de geloofsbeleving van Christenen. De persoon die deze rectificatie geeft had voor mij het antwoord veel gemakkelijker gemaakt als deze persoon het artikel ondertekend had. Als het een vrijzinnige protestant is, of dominee, of iemand die tot een sekte behoort dan leg ik dit schrijven als katholiek naast mij neer vanuit ieders traditie is daar een ander zicht op.

Het geloof dat Maria de moeder Gods is: de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel uit de 4e eeuw belijdt dat met alle kerken uit Oost en West, Anglicanen en de meeste reformatorische Christenen. ‘Ik geloof in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren zoon van God voor alle tijden geboren uit de Vader, God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren niet geschapen, een in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is.

Hij is voor ons mens geworden en omwille van ons heil uit de hemel neer gedaald.’

Hij heeft het vlees aangenomen door de H. Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden. Vergelijk Lucas: statenvertaling, Lucas 1, vers 35; Mattheus: II, vers 20.

Als Maria een kind ontvangt wiens naam Jezus is, en dat kind is Gods zoon, dan is Maria de Moeder Gods. Daar wordt Maria geen Godin van. God de Zoon is de enige Middelaar. Terecht. Hij bracht het offer van zijn leven. Maar had Hij dat gekund als dat kostbare lichaam van Jezus niet gerijpt was in de schoot van Maria! Van de eerste bladzijde van de Schrift weten wij al dat er vijandschap zal zijn tussen de vrouw en haar zaad en tussen de slang. Weer blijkt de bemiddeling mede door de Vrouw. Maria bemiddelt ook op de bruiloft te Kana. Jezus vervroegt het uur waarop Hij zich openbaart aan zijn leerlingen en zijn eerste wonder doet. Het is Maria’s moederlijke taak om voor ons te bidden, en in zover kan zij echt bemiddelen. Wat de kinderen van Maria betreft kan ik heel kort zijn. Een van de oudste titels van Maria is: ‘Altijd Maagd’. Waarom zou God zo’n maagdelijke ontvangenis en geboorte laten plaats vinden als zij later toch kinderen kreeg. Tot de 16e eeuw is er nooit anders over de andere kinderen van Maria gesproken als over neven en nichten. Het woord neef en nicht komt in heel de Hebreeuwse taal niet voor; kinderen van een broer of zus zijn in het Joodse taalgebruik ook broers en zusters. En dat Maria een echte zuster had staat in Johannes 20, vers 25. Maria ontvangt onder het kruis Johannes als zoon: ‘Vrouw, zegt Jezus, zie uw zoon’ (Johannes 20-26) en daarom gelooft een katholiek dat wij kinderen van Maria zijn. Overigens ziet Jezus door zijn moeder “vrouw” te noemen in haar meer dan alleen zijn Moeder, maar als degene die zijn leven doorgeeft aan allen die hij heiligt, heel maakt. Een enkele kerkvader maakt van Jozef een weduwnaar, voorts is dit door de kerk nooit aanvaard als traditie.Jammer genoeg heeft het wel invloed gehad op de voorstelling van Sint Jozef als een oudere man! Alsof een jonge man niet kuis kan zijn met God’s hulp.

Bidden tot Maria! Nergens in de Schrift staat dat het verboden is heiligen aan te roepen.

Het grootste deel van het Weesgegroet is uitgesproken door de Engel tot Maria en door Elisabeth tot Maria: Wees gegroet gij begenadigde, de Heer is met U, gij zijt gezegend onder de vrouwen. Lucas 1, 28.

Gezegénd zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht Uws buiks (wij zeggen schoot) Lucas 1, 42.

En als Maria haar lofzang zingt, zegt zij: ‘Zie van nu af aan zullen mij zalig spreken alle geslachten, want grote dingen heeft hij aan mij gedaan, hij die machtig is, en heilig is zijn naam.’ Lucas 1,48-49.

Jammer dat er een scheiding der geesten kwam bij de reformatie. Overdreven Maria verering was daar zeker mede schuldig aan.

Maar God zelf heeft zich gewaardigd haar zalig te prijzen. Mogen wij dat dan niet na volgen! Wij bidden met de kerk van eeuwen:

‘Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.’

Als iemand niet in de katholieke en orthodoxe traditie is opgegroeid, is dit alles moeilijk te begrijpen en te aanvaarden. Het geloof kan ik niet geven! Maar ieder zal moeten toegeven dat over Maria’s roeping en zending veel meer door God is geopenbaard dan vele Christenen die niet katholiek zijn weten en helaas ook bij vele katholieken is die onwetendheid.

Een oecumenische houding vraagt respect voor ieders geloofsovertuiging. In de 2Oste eeuw past het niet dat men zonder de traditie van een ander echt te kennen oordeelt en zo maar schrijft dat er met Hille’s boodschap iets mis is. Op Hille’s geloof in Maria’s voorspraak en haar geloof in Maria’s titels Moeder Gods valt voor ons katholieken niets aan merken evenmin op haar oproep de Rozenkrans te bidden. Dat is echt katholiek. Ik beveel dat bidden van harte bij u aan. Ik schreef dit alles om rooms-katholieken niet in verwarring te brengen. Wij katholieken hadden die rectificatie overigens niet nodig.

 J.Th. Hoogervorst - emeritus pastoor

 Naar menu

International